ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a „Szerződési Feltételek”) határozzák meg a Godot Fine Art Bt. (Székhely: 1077 Budapest, Király utca 47. I. em. 10., adószám: Adószám: 26204699-1-42), a továbbiakban: „Godot Fine Art”) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett ticket.bygodot.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződéso Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződési Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Szerződési Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

II. Alapfogalmak

Üzemeltető: Godot Fine Art Bt.
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás
Szolgáltatás: Rendezvények szervezése, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető a Godot Fine Art Bt. által vagy annak közreműködésével szervezett esemény
Weboldal: ticket.bygodot.hu és annak minden microoldala

III. Vásárlás

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási cím

A Jegyvásárlás a ticket.bygodot.hu oldalon működő jegyvásárlási rendszeren keresztül történik.

A megvásárolt jegyekről a Godot Fine Art Bt. a vásárló adatainál megadott névre elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben kézbesít.

A sikeres vásárlásról a Godot Fine Art Bt. a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót, amely levél tartalmazza a megvásárolt jegyek eléréséhez szükséges hivatkozást is.

A Felhasználó köteles vásárlás során a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A getcloserconcerts.com, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A vásárlás a jegyek ellenértékének kifizetéséig bármikor, következmények nélkül megszakítható. A vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Az online bankkártyás fizetések az myPOS Services OOD. rendszerén keresztül is megvalósulnak. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A Felhasználó a tudomásul veszi, hogy a Godot Fine Art Bt. adatkezelő által a https://ticket.bygodot.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai továbbításra kerülnek a myPOS Services OOD., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, email cím, számlázási cím, böngészéskor használt IP cím. 

IV. Felelősség

A Godot Fine Art Bt. semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, saját jegyértékesítő rendszerét, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Godot Fine Art Bt. által nyújtott szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.

V. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Weboldal felhasználóját, vásárlóját (fogyasztót) a fogyasztó és a Godot Fine Art Bt. közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében megilleti az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége.

A békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@bygodot.hu